Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gramofonka.cz, jehož provozovatelem je společnost:
GZ Media, a.s., se sídlem Tovární 340, 267 12 Loděnice
IČ 27380068
DIČ CZ27380068
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10185
Kontaktní e-mail: info@gramofonka.cz

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.gramofonka.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

5. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.gramofonka.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

6. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím.

7. V ceně za zboží je uvedeno balné a dopravné do ČR a SR.

III. Expedice

1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je zboží expedováno v obvyklé lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (expediční doba je orientační), lhůta počíná běžet následující pracovní den po dni objednání.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží, bude kupující neprodleně informován e-mailem.

IV. Reklamace

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do třech dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.

2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.

3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace.

4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

5. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání, chybnou manipulací, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

V. Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy, reklamace

1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.

2. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat prodávajícího na e-mailu info@gramofonka.cz

3. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na výměně prostřednictvím náhradního dodání. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@gramofonka.cz

4. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

VI. Ochrana osobních dat kupujícího

1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail atd.), která jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

2. Prodávající údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky a to pouze v nutném rozsahu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v internetové prodejně www.gramofonka.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V případě nejasností s těmito obchodními podmínkami se prosím na nás obraťte mailem na info@gramofonka.cz